Op de huid van de tijd

Kansen zien en benutten. Wendbaar inspelen op wat zich voordoet, wanneer het zich voordoet. Dat kan dankzij de solide backing van BPV accountants en belastingadviseurs. Deze tijd vraagt een groot adaptief vermogen van ondernemers, managers en bestuurders. Met de heldere adviezen, no-nonsense aanpak en oprechte betrokkenheid van onze adviseurs ziet u meer, weet u meer en kunt u meer.

Aan uw zijde

Vijfendertig professionals ondersteunen vanuit onze kantoren in Geleen en Roermond het ondernemend vermogen van een internationaal gezelschap klanten en relaties. Kleine, middelgrote en grote ondernemingen varen op onze financieel-economische en administratieve expertise. Onze pragmatische, laagdrempelige no-nonsense cultuur garandeert korte communicatielijnen met betrokken adviseurs en experts die weten wat u wilt en nodig heeft.

Vanuit twee vestingen stellen wij onze expertise, inzichten en kennis tot uw beschikking aan onze klanten in Limburg, Oost-Brabant en de Euregio. BPV is in het bezit van een WTA-vergunning en met de Belastingdienst hebben wij een Horizontaal Toezicht convenant gesloten. 

Samenvatting Belastingplan 2017 en overige fiscale maatregelen 2017

 

Net als in voorgaande jaren worden in 2017 naast aanpassingen die betrekking hebben op tarieven, heffingskortingen en vrijstellingen, verschillende fiscale regelingen gewijzigd. Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

 

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Vanaf 2017 is het voor een DGA niet meer mogelijk om zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. De DGA heeft twee mogelijkheden voor zijn tot dan toe opgebouwde pensioen.

 

De eerste mogelijkheid is de afkoop van het pensioen in eigen beheer. Over de afkoopwaarde is dan belasting verschuldigd. Hierbij bestaat in de jaren 2017 t/m 2019 recht op een vrijstelling. Deze vrijstelling zal echter gedurende deze drie jaren afnemen van 34,5% tot 19,5%.

Indien de afkoop plaatsvindt op het moment dat het pensioen reeds is ingegaan, wordt in de jaren 2017 tot en met 2019 de korting berekend over de fiscale balanswaarde op het moment van afkoop.

 

De tweede mogelijkheid is om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting. Deze mogelijkheid wordt ook wel de spaarvariant genoemd. Hierbij worden de pensioenrechten jegens de BV omgezet in een, in beginsel, 20-jarige uitkering. Deze uitkering zal starten bij het bereiken van de AOW- leeftijd. Deze omzetting is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2019. De DGA heeft dan alsnog een aanspraak op de BV. Deze aanspraak wordt dan belast bij de uitkering daarvan, doteren is niet meer mogelijk.

Het is ook mogelijk om het pensioen, na een omzetting in een oudedagsverplichting, alsnog af te kopen. Indien dit in de jaren 2017 tot en met 2019 gebeurt, kan dit plaatsvinden met gebruikmaking van de dan geldende korting.

 

Indien de DGA geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting, zal bevriezing van de aanspraken plaatsvinden. Dit betekent dat het huidige regime voor het pensioen in eigen beheer voor wat betreft de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting blijft bestaan. Een groot verschil is echter dat vanaf 1 januari 2017 geen pensioen in eigen beheer meer kan worden opgebouwd.

 

De positie van de partner is bij de afschaffing van het pensioen in eigen beheer ook van belang. Door de afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting wijzigen ook de rechten van de partner/ echtgenoot van de pensioengerechtigde. Het is daarom vereist dat de partner/ echtgenoot van de pensioengerechtigde uitdrukkelijk instemt met de afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting.

 

Verlaging gebruikelijk loon DGA van start-ups

Vanaf 2017 mag het belastbare loon van DGA’s van innovatieve start–ups voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden gesteld op het wettelijke minimumloon. Voorwaarde hiervoor is dat door de DGA speur– en ontwikkelingswerk wordt verricht. Daarnaast moet de DGA voor toepassing van de S&O afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt.

 

Heffingsvrij vermogen voor niet-inwoners

Deze maatregel betreft de codificering van de goedkeuring in een Besluit van 25 april 2015. Goedgekeurd is dat ook niet-inwoners met inkomen in box 3 het heffingsvrije vermogen in aanmerking mogen nemen.

 

Teruggaaf dividendbelasting voor niet-inwoners

Vanaf 2017 zal het voor niet-inwoners, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk zijn om hun Nederlandse dividendbelasting terug te vragen. Dit is mogelijk indien deze belasting meer bedraagt dan de belasting die verschuldigd zou zijn geweest in het geval men inwoner van Nederland zou zijn.

 

Tariefverlenging vennootschapsbelasting

Per 2018 wordt de eerste tariefschrijf, van 20%, van de vennootschapsbelasting verlengd. Op deze schijf wordt een tarief toegepast van 20% van € 200.000 naar € 250.000. Daaropvolgend zal deze schijf in 2020 worden verlengd naar € 300.000. Om vervolgens een verlenging plaats te laten vinden in 2021 naar € 350.000.

 

Wijziging van enkele specifieke renteaftrekbeperkingen

In de vennootschapsbelasting zullen de regels betreffende de renteaftrekbeperkingen worden aangescherpt. Het gaat hier om renteaftrekbeperkingen bij de overname van holdings. Deze maatregel zal echter alleen effect hebben op overnames waarbij een zeer hoog bedrag aan rente in het geding is.

 

Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

In de loop van 2016 heeft de Staatssecretaris de toezegging gedaan om de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen af te schaffen. Met ingang van 2017 wordt deze bepaling dan ook definitief uit de wet geschrapt.

 

Afschaffing aftrek uitgaven voor monumentenpanden

Per 1 januari 2017 zal het niet meer mogelijk zijn om uitgaven van onderhoud van monumentenpanden in aftrek te brengen. Er komt voor de jaren 2017 en 2018 een niet-fiscale overgangsregeling. Hierover wordt binnenkort meer bekend gemaakt.

 

Reparatie arrest over bedrijfsopvolgingsregeling bij indirecte aandelenbelangen van minder dan 5%

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 wordt middels reparatiewetgeving ervoor gezorgd dat, indien een erflater minder dan 5% van de aandelen houdt in een lichaam, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing zal zijn.

 

Innovatiebox

De Nederlandse innovatiebox in de vennootschapsbelasting moet aangepast worden. Vanaf 2017 zal de zogenoemde ‘nexusbenadering’ van de OESO worden overgenomen in Nederland. Dit houdt kortgezegd in dat vanaf 2017 het voordeel uit de innovatiebox op een andere wijze zal worden bepaald.

 

Daarnaast wordt vanaf 2017 voor de innovatiebox een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine bedrijven. Indien er sprake is van een groot bedrijf, zal deze voor toepassing van de innovatiebox, naast de ‘standaard’ S&O- verklaring, in het bezit moeten zijn voor een ander ‘toegangsticket’. Hiermee wordt onder andere gedoeld op een octrooi, een kwekersrecht of programmatuur. De kleinere bedrijven hebben voor toepassing van de innovatiebox voldoende aan een S&O- verklaring.

 

Maatregelen inzake de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi)

De vrijgestelde beleggingsinstelling is een voor de vennootschapsbelasting vrijgestelde NV of fonds voor gemene rekening. De vrijgestelde beleggingsinstelling kon ook voor DGA’s aantrekkelijk zijn. In het belastingplan zijn enkele maatregelen aangekondigd die tot gevolg hebben dat de vrijgestelde beleggingsinstelling voor DGA’s aanzienlijk minder aantrekkelijk zal worden. Om anticipatie te voorkomen, heeft dit onderdeel van het belastingplan 2017 terugwerkende kracht.

 

Teruggaafregeling oninbare vorderingen BTW

De teruggaafmogelijkheid in de BTW bij oninbare vorderingen wordt vereenvoudigd. Er ontstaat recht op teruggaaf van btw op het tijdstip dat de oninbaarheid van de vordering wordt vastgesteld. Er wordt echter in de nieuwe wetgeving een veronderstelling opgenomen die inhoudt dat de oninbaarheid van de vordering in ieder geval ontstaat op het moment dat de vordering één jaar nadat deze opeisbaar is geworden, nog niet is betaald. Daarnaast hoeft vanaf 2017 geen apart verzoek meer te worden ingediend voor de teruggave. De teruggave kan via de periodieke aangifte worden geclaimd.

 

Afschaffen scholingsaftrek

De regeling op grond waarvan kosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep in aftrek kunnen worden gebracht, gaat met ingang van 1 januari 2018 verdwijnen.

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk