Privacyverklaring

BPV accountants en belastingadviseurs, gevestigd aan de Mauritslaan 77, 6161 HS Geleen en aan de Minderbroederssingel 4, 6041 KJ Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

BPV accountants en belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij?

BPV accountants en belastingadviseurs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

- lidmaatschap vakbond

- burgerservicenummer (BSN)

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

BPV accountants en belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens ten einde de met u te sluiten of gesloten overeenkomst te kunnen vervullen, dan wel omdat u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking, dan wel omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. BPV heeft geen geautomatiseerde besluitvorming waarvoor persoonsgegevens ingezet worden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

BPV accountants en belastingadviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, rekening houdend met wettelijke verplichtingen. Daar waar uw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, worden de gegevens bewaard tot dat er een verzoek uwerzijds tot verwijdering wordt gedaan als bedoeld in art. 17 AVG.

Delen van persoonsgegevens met derden

BPV accountants en belastingadviseurs verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden.

BPV accountants en belastingadviseurs deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BPV accountants en belastingadviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BPV accountants en belastingadviseurs uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BPV accountants en belastingadviseurs gebruikt analytics cookies om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BPV accountants en belastingadviseurs, daaronder begrepen het verzoek tot een beperking van de verwerking en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, dan wel bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar geleen@bpvnl.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

BPV accountants en belastingadviseurs wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

BPV accountants en belastingadviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of via geleen@spam-protectbpvnl.com

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. 

Versie: mei 2018

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan BPV accountants en belastingadviseurs niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. BPV accountants en belastingadviseurs aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van BPV accountants en belastingadviseurs sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door BPV accountants en belastingadviseurs gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. BPV accountants en belastingadviseurs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van BPV accountants en belastingadviseurs.

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk