Op de huid van de tijd

Kansen zien en benutten. Wendbaar inspelen op wat zich voordoet, wanneer het zich voordoet. Dat kan dankzij de solide backing van BPV accountants en belastingadviseurs. Deze tijd vraagt een groot adaptief vermogen van ondernemers, managers en bestuurders. Met de heldere adviezen, no-nonsense aanpak en oprechte betrokkenheid van onze adviseurs ziet u meer, weet u meer en kunt u meer.

Aan uw zijde

Vijfendertig professionals ondersteunen vanuit onze kantoren in Geleen en Roermond het ondernemend vermogen van een internationaal gezelschap klanten en relaties. Kleine, middelgrote en grote ondernemingen varen op onze financieel-economische en administratieve expertise. Onze pragmatische, laagdrempelige no-nonsense cultuur garandeert korte communicatielijnen met betrokken adviseurs en experts die weten wat u wilt en nodig heeft.

Vanuit twee vestingen stellen wij onze expertise, inzichten en kennis tot uw beschikking aan onze klanten in Limburg, Oost-Brabant en de Euregio. BPV is in het bezit van een WTA-vergunning en met de Belastingdienst hebben wij een Horizontaal Toezicht convenant gesloten. 

Prinsjesdag: enkele fiscale wijzigingen

Tijdens Prinsjesdag is het Belastingplan 2019 met 7 wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend.De voorgestelde maatregelen dienen nog eerst door de 1e en 2e kamer goedgekeurd te worden. Onderstaand enkele belangrijke voorgestelde fiscale wijzigingen:

 

Algemeen                                                                                          

 

 • Geleidelijke invoering tweeschijvenstelstel

Per 2021 zal er nog slechts sprake zijn van twee tarieven in de inkomstenbelasting en loonbelasting: een basistarief van 37,05% en voor inkomens vanaf € 68.507 een toptarief van 49,50%.

 

 • Verlaging tarief aftrekposten voor hogere inkomens

De hypotheekrenteaftrek voor inkomens in de hoogste schijf wordt nu afgebouwd met 0,5% per jaar. Vanaf 2020 gaat dit sneller namelijk met 3% per jaar, waardoor per 2023 aftrekbare kosten voor de eigen woning nog slechts aftrekbaar zijn tegen het basistarief van 37,05%. Als tegemoetkoming wordt het eigenwoningforfait verlaagd.

Ook voor de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrekposten (zoals de partneralimentatie en giften) gaat deze maatregel vanaf 2020 gelden en wordt de aftrek geleidelijk afgebouwd tot het basistarief van 37,05%.

 

 • Verhoging lage Btw-tarief per 1 januari 2019 van 6% naar 9%
 • Verhoging vrijwilligersvergoeding

Vanaf 1 januari 2019 geldt een maximale belastingvrije vergoeding van € 170 per maand of € 1.700 per jaar.

 

 • (Elektrische) fiets van de zaak

Vanaf 2020 moet voor het privégebruik van de fiets van de zaak 7% van de adviesprijs van de fiets bij het inkomen bijgeteld worden.

 

 • Dividendbelasting wordt per 2020 afgeschaft

Deze omstreden maatregel zal voor inwoners van NL niet tot een belastingvoordeel leiden.

De dividendbelasting is namelijk als voorheffing verrekenbaar met de inkomstenbelasting. Indien de dividendbelasting vervalt, zal de verschuldigde inkomstenbelasting dienovereenkomstig hoger zijn. Ook voor veel niet-inwoners van NL leidt deze maatregel niet tot een belastingvoordeel.

Op grond van belastingverdragen is de dividendbelasting meestal verrekenbaar met de in de woonstaat verschuldigde belasting.

 

 • De monumentenaftrek wordt per 1 januari 2019 vervangen door een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie.

 

 

Voor de ondernemer

 

 • Invoering bronbelasting op dividenden naar laagbelastende landen en bij misbruik

Gelijktijdig met de afschaffing van de dividendbelasting zal per 1 januari 2020 een bronbelasting worden ingevoerd voor dividenduitkeringen aan gelieerde vennootschappen gevestigd in een land met een winstbelasting van minder dan 7%. Ook in misbruiksituaties zal deze bronbelasting verschuldigd zijn. Per 2021 zal ook een bronbelasting op interest en royalty`s van kracht worden.

 

 • Verhoging tarief inkomstenbelasting box 2

Het belastingtarief voor dividenden en winst op aandelen (> 5% belang) gaat stapsgewijs omhoog van 25% naar 26,25% in 2020 en 26,90% per 2021.

 

 • Schuldverhoudingen tussen de DGA en zijn vennootschap per 1 januari 2022

Als de totale som van de schulden van de DGA aan zijn vennootschap meer bedraagt dan € 500.000, wordt het meerdere belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden komt overgangsrecht. In 2019 bestaat nog de mogelijkheid om deze schulden te verminderen middels dividenduitkeringen tegen het huidige voordelige box 2 tarief à 25%.

Het kabinet geeft op dit moment aan dat dit voorstel nog uitgewerkt moet worden en dat er een internetconsultatie komt.

 

 • Stapsgewijze verlaging tarief vennootschapsbelasting

Het tarief gaat vanaf 2019 omlaag. De eerste schijf gaat naar 19% (was 20%) en de tweede schijf naar 24,30% (was 25%). Per 2020 dalen de tarieven naar 17,5% en 23,9%. Per 2021 verder naar 16% en 22,25%.

 

 • Beperking verliesverrekening aanmerkelijk belang en vennootschapsbelasting

- De voorwaartse verliesverrekening voor verliezen uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt verkort

   van negen naar zes jaar per 1 januari 2019;

- Bedrijven kunnen verliezen ontstaan vanaf het jaar 2020 nog slechts zes jaar voorwaarts

   verrekenen met winsten. Voorheen was dit negen jaar.

 

 • Beperking afschrijving bedrijfsgebouwen in eigen gebruik

Voor uitsluitend de vennootschapsbelasting mag een bedrijfsgebouw in eigen gebruik per 1 januari 2019 nog maximaal tot de WOZ-waarde worden afgeschreven. Voorheen was dit 50% van de WOZ-waarde.

 

 • Modernisering kleineondernemersregeling (KOR)

Kleine ondernemers met maximaal € 20.000 jaaromzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor de vrijstelling van omzetbelasting. Nu is deze regeling gerelateerd aan de af te dragen omzetbelasting. Deze nieuwe regeling wordt ook toegankelijk voor niet-natuurlijke personen, zoals stichtingen, verenigingen en vennootschappen.

 

Internationaal/loonbelasting

 

 • Maximale looptijd 30% regeling verkort

In de loonbelasting wordt de maximale looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 met drie jaar verkort, zodat de regeling nog maximaal vijf jaar van toepassing kan zijn. Dit geldt zowel voor nieuwe en bestaande gevallen.

Voor werknemers met een beschikking 30%-regeling met hierop vermeld een einddatum in de periode 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2022 betekent dit dat de 30%-regeling vanaf 1 januari 2019 niet meer toegepast mag worden.

 

 • Geen automatische toekenning inkomstenbelastingdeel heffingskortingen niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtigen

Per 1 januari 2019 wordt onder andere het inkomstenbelastingdeel van de algemene heffingskorting niet meer automatisch via de loonbelasting toegekend bij buitenlands belastingplichtigen. Kwalificerende buitenlands belastingplichtigen en inwoners van België mogen rekenen op een informatiebrief van de Belastingdienst in het vierde kwartaal van 2018.

 

Nog enkele cijfers

 

 • De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlaagd per 1 januari 2019 naar 45% (was 54,5%).
 • De WBSO-regeling voor innovatieve bedrijven wordt in 2019 conform de regeling, zoals die in 2018 was, voortgezet. De voorwaarden en de voordeelpercentages blijven ongewijzigd.
 • Het forfaitaire rendement voor het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) voor het jaar 2019

is bekend gemaakt:

 

tot en met € 71.650                                                       1,94%

€ 71.650 tot en met € 989.736                                  4,45%

meer dan € 989.736                                                       5,60%

 

Het heffingvrij vermogen wordt € 30.360 per belastingplichtige.

Wij zijn lid van

register_belasting_adviseurs sra nba inaa_group dnhk